نو د هغه ځای په اړه فکر وکړئ چې چیرته ګورئ. ورته ورته ناوې چمتو کړئ.

Can Our Parents Guess Internet Slang ?